دوره متوسطه اول

  • نشانینارمک، خیابان سمنگان، خیابان شهید رمضان زاده، پلاک 13

    تلفن 77031400 - 77031479 - 77031490 - 77031510 - 77031525 - 77031536

دوره متوسطه دوم

  • نشانینارمک، خیابان سمنگان، خیابان ربیعی، خیابان کمال، پلاک 26

    تلفن77261002 - 77261116 - 77261115 - 77261114 - 77261113 - 77261112

ارتباط با مدیر

ارتباط مستقیم با مدیر مجتمع آموزشی کمال

ارسال پیام